Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019

γεωγραφία της Μικράς Ασίας - #1

πρώτη δημοσίευση 25.4.2015

➤ ένα πολύ παλιό βιβλίο, του 1921, ανατυπώθηκε το 1995. Είναι το "Γεωγραφία της Μικράς Ασίας - Φυσική σύστασις της χώρας, πολιτική γεωγραφία, φυσικός πλούτος"  του Παντελή Κοντογιάννη - έκδοση Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, σελίδες 467

➤ από τον πρόλογο της έκδοσης :

Το βιβλίον τούτον σκοπόν αυτού έταξε να μεταδώσει εις τους πολλούς ειδήσεις γεωγραφικάς περί της Μικράς Ασίας όλης. Και πραγματεύεται περί των χωρών αυτής κατά την τουρκικήν διοικητικήν διαίρεσιν εις βιλαέτια χωρίς όμως να παραλείπη και εκείνην, την οποία είχεν άλλοτε η χώρα και κυρίως κατά τους αρχαίους χρόνους. Ειδήσεις έπειτα εκ της ιστορίας των χωρών αυτής και των πόλεων κατά τας διαφόρους ιστορικάς περιόδους της, ειδήσεις ακόμη περί των λαών, οι οποίοι την κατάκτησαν και την διώκησαν, παρεμβάλλονται εδώ και εκεί, εφ' όσον εννοείται επιτρέπει το διάγραμμα καθόλου του βιβλίου, ώστε να γνωρίζεται κατά το δυνατόν και η ιστορική σπουδαιότης των. Αλλά και ο φυσικός πλούτος αυτής, περί του οποίου εδημοσίευσαν εις τας ημέρας μας πολλά οι Γερμανοί, γίνεται προσπάθεια να δηλωθεί ίνα γνωσθή κατά το δυνατόν και η οικονομική και πλουτολογική σπουδαιότης της. (...)


➤ εμείς θα αναρτήσουμε σε τρεις συνέχειες τις σελίδες που αφορούν το "Βιλαέτιον Τραπεζούντος". Όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις πατρίδες όλων μας

περιεχόμενα του βιβλίου εδώ

1 σχόλιο:

Στέλιος Γκαλάς είπε...

Για να διαβάσει κάποιος ολόκληρο το βιβλίο μπορεί να το βρει στον παρακάτω σύνδεσμο: http://kromni.blogspot.gr/2017/02/Kromni-geografia-mikras-Asias.html