Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

ο παρορμητικός Γερμανός Καραβαγγέλης - #2

➤ Σάββας Π. Ιωακειμίδης από το βιβλίο του "συμβολή εις την γενικήν ιστορίαν του Πόντου" :
➤ "η κρίσις ημών αύτη θα φανή πιθανόν ως υπερβολική και θα χαρακτηρισθή ως έλλειψις σεβασμού προς την μνήμην του εκλιπόντος ιεράρχου, τα μάλα σεβαστού, αλλ' ημείς γράφομεν ιστορίαν, ήτις στηρίζεται επί της αληθείας και η αλήθεια πρέπει να λέγεται προς πάσαν κατεύθυνσιν"
➤ το βιβλίο αυτό το έγραψε ο συγγραφέας το 1970 και εκδόθηκε το 1985. Περιλαμβάνει δε "α ακηκόαμεν τοις ωσίν ημών και εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών" 
έχουμε τρεις αναρτήσεις από αυτό το βιβλίο - αναζητήστε τις στο blog με : Σάββας Π. Ιωακειμίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: